Sık Sorulan Sorular

Türkiye’de Ulaştırma ve Lojistik alanında bir fakülteye neden ihtiyaç duyulmuştur? 

Dünya ekonomisinin günümüzde ulaştığı hız ve rekabet ortamında işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için gerekli stratejik unsurlardan biri de lojistik yönetimidir. Tüm dünyada etkisi günden güne artarak hissedilen küreselleşme sonucunda, vizyon sahibi tüm işletmeler üretimin kalite ve maliyet unsurları yanı sıra lojistik uygulamalarına büyük bir önem vermeye başlamıştır. Nitekim Ulaştırma ve Lojistik Sektörü, Türkiye’de iş yaratma ve büyüme potansiyeli açısından öne çıkan sektörlerden birisi olmuştur. Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir konuma sahip olan ülkemizde lojistik sektörünün önemi giderek artmakta, hizmet alanında turizmden sonra en büyük potansiyele sahip ikinci sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu arada, ülke ekonomisinin global rekabet gücünü arttırmak, özel sektörü teşvik etmek, desteklemek ve yetişmiş eğitimli insan gücü kaynağı sağlayacak eğitim alt yapısının kurulması gerekmiş, ulaştırma ve lojistik alanında her düzeyde gerekli uzman insan gücü kaynağının yetiştirilecek lisans ve lisansüstü programlar büyük önem taşımaktadır. 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ne zaman kurulmuştur? Misyonu ve vizyonu nedir? 

Türkiye’de ulaştırma ve lojistik yönetimi konusunda lisans ve yüksek lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumu olarak, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında, 65 öğrenci ile eğitime başlayan fakültemiz, ülkemiz açısından son derece önemli olan bir misyonu gerçekleştirmek, “Ulaştırma ve Lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. Fakültemizin vizyonu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan ve sürekli talep gören “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, ürettiği bilgilere güvenilen ve değer verilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere sahip lider bir eğitim kurumu” olmaktır. 

Derslerinizin (müfredatınızın) yapısı hakkında bilgi verir misiniz? 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde dersler üç ana grup altında toplanmaktadır. Bunlar lojistik yönetimi, yasal mevzuat ve teknik-operasyonel başlıklar altında gruplandırılabilir. Bu kapsamda ilk yıl ortak işletme, iktisat, matematik, finans, yabancı dil gibi temel dersler, 2. ve 3. yıllarda lojistik ve lojistiğin fonksiyonlarına yönelik teknik ve uygulamaya yönelik dersler, son sınıfta ise fakültemizin “lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü eğitmek” hedefine yönelik olarak, lojistik stratejileri ve politikalarına yönelik dersler bulunmaktadır. Ayrıca, dördüncü sınıfta öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çok sayıda seçimlik dersle, uzmanlaşma alanları oluşturulmasına imkân verilmekte, benzer yapının 3. sınıf derslerine de yansıyacak şekilde gözden geçirilmesi sürdürülmektedir. Üçüncü sınıf derslerinin tamamlanmasını takiben zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. 

Akademik kadro yapınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi akademik kadrosu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını işletme, iktisat, hukuk, lojistik ve mühendislik alanlarında yapmış öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Okulumuzun çekirdek eğitim kadrosunu oluşturan ve derslerin büyük çoğunluğunu yürüten bu yapının yanı sıra, lojistik eğitimi farklı disiplinlerin birleşmesiyle oluşan bir yapıda olduğu için, bazı derslerde İstanbul Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden gelen öğretim üyeleri ile diğer üniversitelerden öğretim üyeleri de dönem dönem kadromuz içinde yer almaktadır. Teknik uzmanlığın gerekli olduğu ileri düzeydeki sektörel dersler için de özel sektördeki deneyimli yöneticilerden destek alınmaktadır.

Mezunlarınızın iş bulma imkânları nelerdir? 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi mezunları kamu ve özel sektörde iş bulmak imkânına sahiptir. Havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılık şirketlerinin tamamı ile lojistik, depolama ve nakliye firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar, taşıma organizatörleri, forwarderlar ve gümrük müşavirlikleri, ticari faaliyetlerle uğraşan firmaların lojistik departmanları potansiyel iş imkânlarının en önde gelenlerini oluşturmaktadır. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencileri, zorunlu stajlarını sektörde önde gelen ulusal-uluslararası lojistik işletmelerinde veya Erasmus+ kapsamında Avrupa’da gerçekleştirmekte ve hatta staj yaptıkları kurumlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca, MEB’e bağlı liselerde lojistik öğretmenliği yapan, vakıf ve devlet üniversitelerinin akademik kadrolarında öğretim üyesi olarak çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Bu bağlamda, gün geçtikçe sektörde istihdam edilen Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi mezunu sayısı artmaktadır. 

2 yıllık lojistik bölümünden mezun olduktan sonra Dikey Geçis Sınavı (DGS) ile Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne gelen öğrenciler kaçıncı sınıftan başlıyor? 

1. ve 2. sınıftaki derslerden muaf ediyor musunuz? DGS ile gelen öğrencilerimizin önceki okullarından aldıkları derslerin incelenmesi için muafiyet komisyonu kuruluyor. Komisyonun uygun gördüğü tüm dersler muaf sayılıyor. Öğencinin kaçıncı sınıftan başlayacağına muafiyet komisyonu ve dekanlık karar veriyor. 

Fakülteniz nerede? 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi mezunuyum, ODY belgesi ile IRU sertifikası alabilmem için ne yapmam gerekmektedir? 

ODY belgesi için Bakanlık'tan bilgi alabilirsiniz. IRU sertifikası için dekanlıktan bilgi alabilirsiniz.

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile ilgili bilgi alabilir miyim?

İstanbul Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için linki inceleyebilirsiniz. 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne yerleşmem mümkün mü? 

Merkezi Yerleştirme Sınav sonuçlarına göre fakültemize yerleşmeniz mümkündür. 

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na nereden başvurabilirim?

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na nereden başvuru koşulları nedir?

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı dersleri akşam mı yapılıyor? 

Derslere devam zorunluluğu var mı? Dersler hafta içi gündüz yürütülmekte ve devam zorunluluğu bulunmaktadır. Akşam dersleri size daha uygun ise Uluslararası Lojistik Yönetimi (Tezsiz) İkinci Öğretim Programımızı inceleyebilirsiniz.