Sıkça Sorulan Sorular

 1. Türkiye’de Ulaştırma ve Lojistik alanında bir Yüksekokul’a neden ihtiyaç duyulmuştur?
 2. Dünya ekonomisinin günümüzde ulaştığı hız ve rekabet ortamında işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için gerekli stratejik unsurlardan biri de Lojistik Yönetimidir. Tüm dünyada etkisi günden güne artarak hissedilen küreselleşme sonucunda, vizyon sahibi tüm işletmeler üretimin kalite ve maliyet unsurları yanı sıra lojistik uygulamalarına büyük bir önem vermeye başlamıştır. Nitekim Ulaştırma ve Lojistik Sektörü, Türkiye’de iş yaratma ve büyüme potansiyeli açısından öne çıkan sektörlerden birisi olmuştur. Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir konuma sahip olan ülkemizde lojistik sektörünün önemi giderek artmakta, hizmet alanında turizmden sonra en büyük potansiyele sahip ikinci sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu arada, ülke ekonomisinin global rekabet gücünü arttırmak, özel sektörü teşvik etmek, desteklemek ve yetişmiş eğitimli insan gücü kaynağı sağlayacak eğitim alt yapısının kurulması gerekmiş, ulaştırma ve lojistik alanında her düzeyde gerekli uzman insan gücü kaynağının yetiştirilecek lisans ve lisansüstü programlar büyük önem taşımaktadır.

 3. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu ne zaman kurulmuştur? Misyonu ve vizyonu nedir?
 4. Türkiye’de lojistik işletmeciliği konusunda lisans eğitimi yapan, ilk yükseköğretim kurumu olarak, 1999-2000 eğitim öğretim yılında, 65 öğrenci ile eğitime başlayan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulumuz, ülkemiz açısından son derece önemli olan bir misyonu gerçekleştirmek, “Ulaştırma ve Lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuzun vizyonu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na ve ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu” olmaktır.

 5. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun fakülte ve meslek yüksek okullarından farkı nedir?
 6. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, lisans düzeyinde 4 yıl eğitim veren, mezunlarının diploma derecesine sahip olduğu ve fakülte mezunlarına sunulan tüm haklardan yararlandığı bir eğitim kurumudur. Meslek Yüksek Okulları (MYO), iki yıllık eğitim veren ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları mesleğe yönelik yetiştiren okullar iken, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu mezunları sektörün beyaz yakalı işgücü talebine yönelik eğitim vermektedir. Üniversitede bu tür bir eğitimin verilmesi, bu konuda eğitimli işgücünün yaratılmasını sağlarken, eğitim gören kişilerin sektör içinde staj yapmaları hatta part-time çalışmaları da aldıkları teorik eğitimin pratik deneyimle desteklenmesini mümkün hale getirmektedir. Eğitim programımızın zenginleşmesi ve lojistik anlayışının gerektirdiği çok disiplinli ve çok fonksiyonlu bir eğitim disiplinin oluşturulabilmesi için özveri ile çalışan kadromuz, ülkemizin alanında lider bilgi merkezi olma yolunda sağlıklı adımlarla ilerlemektedir.

 7. Okulunuzun adındaki “Yüksekokul – Fakülte farkı” neden kaynaklanmaktadır?
 8. Yüksek öğretim kurumlarının tabi olduğu YÖK Kanunu uyarınca, fakülteler kurulurken belirli sayıda doktora derecesine sahip öğretim üyesi (Yard. Doç., Doçent ve Profesör) olması gerekmektedir. Yüksekokullarda ise böyle bir zorunluluk yoktur. Türkiye’de ulaştırma ve lojistik alanında üniversite eğitimi ilk olarak 1999 yılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’muzda başlamıştır. Ulaştırma ve Lojistik alanında yükseköğretim düzeyinde derslerde görevlendirilebilecek doktoralı öğretim üyesi bulunmadığı için sektördeki uzmanların desteğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın sonucu olarak, okulumuz “Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu” olarak, yüksekokul statüsünde kurulmuştur.

 9. Okulunuz hep Yüksekokul olarak mı kalacak Fakülteye dönüşmeyi planlıyor musunuz?
 10. Yıllar içerisinde sektör kökenli öğretim elemanlarına olan ihtiyacın ulaştırma ve lojistik alanında yetişmiş akademisyenlerle dengelenmesi ile yüksekokul olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Dersler, öğretim kadrosunun gelişmesine paralel olarak Yüksekokulumuz akademik kadrosu tarafından yürütülmektedir. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu olarak fakülte olmak için gereken çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

 11. Derslerinizin (müfredatınızın) yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
 12. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nda dersler üç ana grup altında toplanmaktadır. Bunlar lojistik yöneticiliği, Yasal mevzuat ve Teknik-operasyonel başlıklar altında gruplandırılabilir. Bu kapsamda ilk yıl ortak temel dersler, 2. ve 3. Yıllarda lojistik ve lojistiğin fonksiyonlarına yönelik teknik ve uygulamaya yönelik dersler, son sınıfta ise Yüksekokulumuz’un “Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü eğitmek” hedefine yönelik olarak, Lojistik stratejileri ve politikalarına yönelik dersler bulunmaktadır. Ayrıca, dördüncü sınıfta öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çok sayıda seçimlik dersle, uzmanlaşma alanları oluşturulmasına imkan verilmekte, benzer yapının 3. sınıf derslerine de yansıyacak şekilde gözden geçirilmesi sürdürülmektedir. Üçüncü sınıf derslerinin tamamlanmasını takiben zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.

 13. Akademik kadro yapınız hakkında bilgi verir misiniz?
 14. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu akademik kadrosu, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, hukuk ve mühendislik kökenli olup, tamamı akademik kariyerlerine Ulaştırma ve Lojistik alanında başlamış, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ulaştırma ve lojistik alanında yapmış öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Okulumuzun çekirdek eğitim kadrosunu oluşturan ve derslerin büyük çoğunluğunu yürüten bu yapının yanı sıra, lojistik eğitimi farklı disiplinlerin birleşmesiyle oluşan bir yapıda olduğu için, bazı derslerde İstanbul Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden gelen öğretim üyeleri ile diğer üniversitelerden öğretim üyeleri de dönem dönem kadromuz içinde yer almaktadır. Teknik uzmanlığın gerekli olduğu ileri düzeydeki sektörel dersler için de özel sektörden görevlendirme yoluna gidilmektedir.

 15. Mezunlarınızın iş bulma imkanları nelerdir?
 16. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu mezunları, bir yandan staj diğer yandan istihdam edilme açısından alanında eğitim veren okullar içerisinde farklı bir konuma sahiptir. Özellikle yabancı dil seviyesi yeterli mezunlar 3 yıl sonu staj yaptıkları kurumlarda iş bulabilmekte ve gün geçtikçe sektörde istihdam edilen Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu mezunu sayısı artmaktadır.

 17. Mezunlarınız hangi alanlarda iş bulabilmektedir?
 18. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu mezunları kamu ve özel sektörde iş bulmak imkanına sahiptir. Hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılık şirketlerinin tamamı ile lojistik, depolama ve nakliye firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar, taşıma organizatörleri, forwarder’lar ve gümrük müşavirlikleri, ticari faaliyetlerle uğraşan firmaların lojistik departmanları potansiyel iş imkanlarının en önde gelenlerini oluşturmaktadır. Mezunlarımız hava yollarında ve hava alanlarında yönetim ve yer hizmetlerinde, liman yönetiminde, gemi yükleme ve depolama alanlarının yönetiminde iş bulabilmektedir.

19/07/2013
15299 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr